Props&Ops Update: 26 ม.ค - 1 ก.พ 56

posted on 29 Jan 2013 22:55 by propsops in UpdatedNews directory Asian
อังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556
 • [News Event] - เพิ่มงาน Movies Carnival
  Western Movies & Series Only Event วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ITF Silom Palace

  สถานะงาน – รอรายละเอียดเพิ่มเติม
  ประเภทงาน – Only Event, CosplayOK
  *Note นิดนึงว่ารายละเอียดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ ยังไงรอรายละเอียดทางการจากทางผู้จัดนะครับ 'w'v

  ตารางงานคอสเพลย์ - http://propsops.com/event

..........................................

 Props&Ops Cosplay Site

Comment

Comment:

Tweet